HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Overdenking voor vandaag:

vrijdag 22 september 2023  -  

Uit het dagboek : U bent dichtbij

Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen noch overheden, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer.
Romeinen 8:38-39

Er is nauwelijks iets wat, in het algemeen gesproken, zo weinig begrepen wordt door christenen als de liefde van de God. Ik heb het nu niet over de liefde als Zijn Goddelijke eigenschap, want die liefde is niet te bevatten - te groot, te ontzagwekkend voor ons om in woorden uit te drukken. Nee, ik doel op de speciale liefde die God heeft voor ons als Zijn kinderen, voor ons die Zijn geliefde Zoon toebehoren.

De meeste christenen beperken, in hun denken, Gods liefde tot de liefde die Hij hun in Zijn goedheid betoond heeft, Zijn dagelijkse zorg voor hen, de vele barmhartigheden die Hij over hen heeft uitgestort. Velen zeggen: 'Ik weet dat Hij van mij houdt, omdat Hij mij door veel beproevingen heen geleid heeft en door de ups en downs van het leven'. Er is niets mis met deze reactie. God is genadig en voorzienig tussenbeide gekomen in tijden van vervolging en heeft op wonderbaarlijke wijze veel gelovigen bevrijd.

Maar aan de andere kant zijn er ook veel gelovigen niet bevrijd en voor hen heeft God geen 'wonder' van voorzienige genade verricht! Ze werden wreed vermoord door hun barbaarse vervolgers. Hield God minder van hen dan van degenen die Hij bevrijd heeft? Denk maar aan Jakobus, die gedood werd door Herodes, terwijl de Heer Petrus voor diezelfde dreiging behoedde (Hand. 12:1-11).

Wij moeten nooit Gods liefde afmeten aan onze omstandigheden. De zachte zuidenbries kan over ons heen waaien en gemak en voorspoed brengen, of de bijtende windvlagen uit het noorden kunnen ons striemen en ons beproevingen, verdriet en lijden en teleurstelling brengen, maar niets verandert de liefde van God. De grote waarheid is dat Hij ons net zo liefheeft als Hij de Zoon liefheeft. In Zijn gebed tot de Vader zegt onze Heer over ons: 'U hebt hen liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad' (Joh. 17:23).
H.P. Barker


Uit het Woord der Waarheid

Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl