HOFMANCLAN - Welkom op de site van de familie Hofman

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2


Wat is het Christelijk geloof en wat geloven we eigenlijk?

Omdat een steeds groter aantal mensen (wellicht ook van de Hofmanclan) niet (meer) weet
wat het Christelijk geloof inhoudt geven we onderstaand een beknopte en kernachtige samenvatting.

Het Christelijk geloof
Johannes 11:25 "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven."
Lukas 18:8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
   Het Christelijk geloof
het
Christelijk
geloof

is

UNIEK
Geloven of niet-geloven dat Jezus de Christus is,
is bepalend voor je eeuwig geluk en zaligheid.


 • Johannes 3:18
  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

 • Johannes 3:36
  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 • Johannes 5:24
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 • 1 Johannes 5:12
  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Het Christelijk geloof.

Het Christelijk geloof is uniek.
Het Christelijk geloof is niet, zoals sommigen denken, saai, achterlijk, achterhaald, niet meer van deze tijd, ouderwets of iets dergelijks;
Het Christelijk geloof is eigentijds, actueel en de tijd ver vooruit!


De kern van het Christelijk geloof : Jezus is de Christus (=Messias of Gezalfde), de Zoon van God.
Het Christelijk geloof is het geloof dat Jezus de Christus is, de eniggeboren Zoon van God, die onze zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha en de dood heeft overwonnen.
Lukas 2:11 :
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Johannes 20:30-31 :
Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

1 Johannes 4:2 :
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

1 Johannes 5:1 :
Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

De apostolische geloofsbelijdenis
(ook wel (Symbolum) Apostolicum genoemd of De Twaalf Artikelen van het Geloof) ,ontstaan in de 2e of 3e eeuw na Christus :
 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 • En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 • Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 • ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 • opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
 • vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 • vergeving der zonden;
 • wederopstanding des vlezes;
 • en een eeuwig leven. Amen

Het Christelijk geloof.

God is uniek.
Hij is de Schepper van hemel en aarde.

De Bijbel is één van de middelen waarin God Zich openbaart.
God openbaart Zich bovendien in :
 • Zijn schepping. Psalm 19:1-6. Romeinen 1:19-23
 • Zijn voornemen of raadsbesluit. Job. 42:3, Jesaja 46:10, Daniël 2:36-45.
 • Wonderen en tekenen. Exodus 8:19, 34:10, Johannes 10:32.
 • Zijn volk, Israël. Deuteronomium 29:24, Ezechiël 37:28, 39:21-23.
 • Jezus, de Zoon van God. Johannes 14:7-10, Hebreeën 1:1-3.
In de Bijbel openbaart God o.a. wie Hij is.
God is :
 • Almachtig
 • Trouw
 • Alomtegenwoordig
 • Goedertieren
 • Alwetend
 • Eeuwig
 • Onveranderlijk
 • Licht
 • Eerlijk, oprecht
 • Volmaakt
 • Rechtvaardig
 • Leven
 • Liefde
 • Heilig
 • enz.
Gods openbaring is betrouwbaar en waarachtig.
 • Psalm 19 geeft een prachtige beschrijving van Gods Woord.
  vers. 8 "volmaakt" en "betrouwbaar", vers. 9 "waarachtig' en "louter".
 • Psalm 12:7 "zevenvoudig gelouterd"
 • Psalm 119:140 "geheel gelouterd"
 • In Johannes 17:17 zegt de Here Jezus : "Uw woord is de waarheid"
God is uniek.
Jesaja 43:11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.
Jesaja 44:6 Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israel, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
Gezag en autoriteit.
De Bijbel spreekt met gezag en autoriteit en geeft antwoord op vragen over :
-hoe is het kwade in de wereld gekomen.
-waarom ben ik hier.
-leven en dood, heden en toekomst.

Het Christelijk geloof.

De Bijbel is uniek.
1.In zijn ontstaan.

 • De Bijbel is een verzameling van 66 boeken.
 • Daarin geschiedenis, gedichten, brieven, profetieën.
 • Geschreven over een periode van meer dan 1300 jaar.
 • Geschreven door tenminste 40 verschillende schrijvers die geen afspraak gemaakt hadden over wat ze zouden schrijven.
 • Toch vormt de Bijbel een wonderlijke éénheid.
 • De schrijvers kwamen uit verschillende milieus en culturen :
  • Mozes, opgeleid aan het hof van de Farao.
  • David, een schaapherder.
  • Daniël in ballinschap te Babel.
  • Amos,een veefokker, een kweker van moerbeivijgen.
  • Lukas, een arts.
2.In eenheid en harmonie.
 • over de mens, zijn oorsprong, zijn val, zijn verlossing, zijn aardse en eeuwige bestemming.
 • over waar het kwaad vandaan komt, de zonde, de gevolgen van de zonde.
 • engelen en demonen.
 • hemel en hel.
 • de voleinding, nieuwe hemel en nieuwe aarde.
3.In betrouwbaarheid van de historiciteit.
De archeologie bevestigt de betrouwbaarheid van de Bijbel. (zie o.a. The Archaeology of Palestine by W.F.Albright)
De Ebla archieven (meer dan 20.000 tabletten van rond 2300 v.C.), ontdekt in het noorden van Syrië in 1970, hebben aangetoond dat de bijbelse geschriften met betrekking tot de patriarchen betrouwbaar zijn. Ze tonen bovendien aan dat de persoonsnamen en plaatsnamen in het patriarchische verslag juist zijn

4.In het profetisch woord.
 • over Zijn volk Israël : de verstrooiing van de Joden over heel de wereld en de terugkeer naar Israël. (o.a. Zacharia 8)
 • over het Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse rijk. (lees o.a. Daniël 2:26-45)
 • over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. (o.a. Mattheüs hoofdstuk 24)
 • over de eenwording van Europa, het zal een een verdeeld koninkrijk wezen. (Dan.2:41)
 • over de opname van de gestorven en levende gelovigen.(Johannes 13:1-3, Lukas 21:36, 1 Thess. 4:15-18, Rom. 8:24-30)
 • over de bouw van de tempel in Jeruzalem. (Ezechiël 40-48, 2 Thess. 2:1-4, Openbaring 11:1-13)
 • over het betalen d.m.v. een code. (o.a. Openbaring 13:14-18)
 • over de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. (Openbaring 14:13, 20:4-5)
 • over een toekomstig vrederijk. (Jesaja 9:1-11, 11:1-10, Daniël 2:44-45, Openbaring 20)
 • over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (Openbaring 21)
Het Christelijk geloof.

Jezus Christus is uniek.
Van niemand is zijn geboorte, leven, sterven en opstanding vooraf zo duidelijk voorzegd :
 • geboren in Bethlehem. Micha 1:1, Mattheüs 2:5-6.
 • vlucht naar Egypte. Hosea 11:1, Mattheüs 2:15.
 • kindermoord. Jeremia 31:15, Mattheüs 2:17-18.
 • rijdend op een ezel. Zacharia 9:9, Mattheüs 21:4-5.
 • dertig zilverlingen. Zach.11:12-13, Matth.26:15, 27:3-10.
 • verraad van Judas. Psalm 41:10, Mattheüs 26:24.
 • beschimpt, bespuwd en geslagen. Jesaja 50:6, 52:14, Mattheüs 26:27, 27:30.
 • doorboren van handen en voeten. Psalm 22:15, Mattheüs 27:35.
 • lot werpen om Zijn kleren. Psalm 22:15-19, Matth.27:35.
 • kruiswoorden. Psalm 22:2, Mattheüs 27:46.
 • in het graf van een rijke. Jesaja 53:9, Mattheüs 27:57-60.
 • opstanding. Jesaja 53:10, Mattheüs 28:7.
Zijn uitspraken zijn uniek.
Denk met name aan de "Ik Ben" uitspraken.
(Vergelijk Exodus 3:13-15, Johannes 5:18, 10:33, 19:7)
 • Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (Johannes 6:35)
 • Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. (Johannes 8:12)
 • Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Johannes 10:9)
 • Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; (Johannes 10:11)
 • Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, (Johannes 11:25)
 • Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)
 • Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. (Johannes 15:3-5)
(Ieder ander die zoiets beweert zou zichzelf belachelijk maken)

Mattheus 22:42-44
Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. Hij zeide tot hen: Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Here noemen, als hij zegt: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David Hem dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?
Het Christelijk geloof.

Het evangelie is uniek.
Het grote verschil.

Het grote verschil tussen Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, en nog vele andere, en het Christelijk geloof is:
Andere religies : Resultaat is afhankelijk van eigen (menselijke) prestaties en daarom onzeker want de prestaties bieden geen zekerheid.
Het Christelijk geloof : Resultaat is reeds bewerkt door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.
Daarom riep Hij aan het kruis: "Het is Volbracht" (Johannes 19:30)

Andere religies bieden geen zekerheid van eeuwig leven, want er is niemand die de dood heeft overwonnen.
Hebreeën 2:14-15 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

Andere religies bieden geen zekerheid van eeuwig leven, want er is niemand die de zonden heeft weggedaan.
We gaan niet verloren vanwege onze goede daden, maar vanwege onze zonden,en die kun je niet wegpoetsen of ongedaan maken.
Johannes 1:29 Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
2 Corinthiërs 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Hebreeën 9:24-26 thans is Hij (Christus) eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

Geloof in Jezus Christus.
Johannes 3:16 :
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Geloven als enige voorwaarde.
Dat is het heerlijke van het evangelie.
 • Het is dus niet afhankelijk van geld.
 • Het is dus niet afhankelijk van intelligentie.
 • Het is dus niet afhankelijk van prestaties.
 • Het is niet afhankelijk van gelovige ouders.
Geloven kan iedereen !
Daarom vraagt God geloof : opdat een ieder, die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.
God sluit niemand uit.


Het Christelijk geloof.

Israël is uniek.
Israël is historisch uniek.
Israël is een uitzonderlijk land, één van de oudste en tegelijkertijd één van de jongste ter wereld. Israël is het enige land dat nog bevolkt wordt door hetzelfde volk, met dezelfde taal en dezelfde religie, als duizenden jaren geleden.
Ongeveer 40% van alle Joden woont tegenwoordig in Israël. Het verzamelen van al deze verschillende Joden en er een nieuwe staat mee opbouwen is een prestatie op zich, en een proces dat nog lang niet is voltooid.

Israël : Gods oogappel.
 • Deuteronimum 32:9-10 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel.
 • Zacharia 2:8 Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben (want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan):
Jeruzalem : een bijzonder stad.
 • Psalm 128:5 De HERE zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen.
 • Psalm 135:21 Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij, die te Jeruzalem woont. Halleluja.
 • Psalm 137:5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;
 • Jeseja 2:3 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.
 • Zacharia 8:3 Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zacharia 12:6 Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.
Profetieën aangaande Israël
De Joodse geschiedenis is voorzegd in profetieën in de Bijbel. Dat is absoluut uniek. Het kan van geen enkel ander volk worden gezegd.
Herbouw 2e tempel voorzegd door de profeten.
De tweede tempel is na de babylonische ballingschap gebouwd onder leiding van de Joodse vorst Zerubbabel (Ezra 3:8-11). De opdracht tot de herbouw was gegeven door de Perzische koning Kores (Cyrus de Grote) in 538 v.C., daartoe opgewekt door God. De herbouw begon in 536 v.C. en werd voltooid in 516/515 v.C. (Ezra 6:15). Deze tempel was op dezelfde plaats als de tempel gebouwd door koning Salomo.

Wereldwijde verstrooiïng en terugkeer is voorzegd in profetieën in de Bijbel.
In Leviticus 26:33, Deuteronomium 28:64-66, Psalm 44:12, Jeremia 23:8, Jeremia 31:7-8, Deuteronomium 30:3-6, Ezechiël 11:17, Ezechiël 23:7-8, Ezechiël 16:14-15, Jesaja 11:12, Jesaja 43:5 en Zacharia 10:7-8.

De aankondiging van Messias Jezus is voorzegd in profetieën in de Bijbel.
De meest verbazingwekkende geschiedenis, die de mensheid ooit op schrift is aangeboden - profetisch in het Oude Testament en biografisch in de vier Evangeliën - is de geschiedenis van Jezus, de Messias. Een uniek feit in de wereldgeschiedenis is dat Zijn geboorte, Zijn levensloop, Zijn dood en Zijn opstanding tot in details eeuwen vóór Zijn geboorte zijn beschreven.
De 70 jaarweken Jeremia 25:11 en Daniël 9:2 en 24-26.
Wanneer ging dat woord uit? Dat was het 20 jaar van Artahsasta. Artahsasta betekent: Grote koning; het is dus een bijnaam en wordt aan meer dan één Perzische koning gegeven. De Artahsasta die dit bevel gaf, is Astyages, de Gemaal van Esther, de vader van Cyrus. Hij is dus de Ahasveros van Esther 1:1. Ahasveros betekent: de Eer- en Achtenswaardige. Hij is dezelfde als Darius de Meder, Dan. 6:1. Zijn schenker was Nehemia. Het woord dat uitging had plaats in 454 v. Chr. 7 zevens zijn 49 jaar. Men lette er op, dat er staat: om Jeruzalem te bouwen, niet: de tempel. Jeruzalems opbouw begon in 454 onder Nehemia, Neh. 1 en 2. Onder Ezra begon de bouw van de tempel. De benauwdheid der tijden duurde 49 jaar, dus tot 405. Toen had de inwijding van de tempel plaats en van toen af begonnen de 62 weken of zevens, dus 434 jaar. Zij lopen dus tot 405-434 d. i. het 29ste jaar onzer jaartelling. Dat is Christus kruisigingsjaar, want men weet, dat onze jaartelling 4 jaar ten achter is, dus we thans telkens 4 jaar moeten bijtellen bij het jaar waarin we volgens de Chr. jaartelling leven. Chr. stierf 33 jaar na Zijn geboorte.

Israël wordt aangevallen en Jeruzalem wordt een struikelblok is voorzegd in profetieën in de Bijbel.
Ezechiël 38:2-12.
Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u. Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten, om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.
Zacharia 12:2-3
Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Joodse Nobelprijswinnaars.
De Nobelprijs werd ingesteld in 1895 in het testament van de Zweedse chemicus en industrieel Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), de uitvinder van dynamiet (1866).
Vanaf 1901 worden Nobelprijzen uitgereikt voor Natuurkunde, Scheikunde, Geneeskunde, Vrede, Literatuur en Economie.
Van de in totaal 829 Nobelprijzen die (t/m 2012) wereldwijd zijn toegekend, gingen er 187 naar Joden, dat is ruim 22 procent.
(waaronder 31 scheikundigen, 49 natuurkundigen en 54 medici)
Met de Nobelprijs voor economisch onderzoek zijn tot tot nu toe 28 Joden onderscheiden, zodat zij het tot 41 procent van alle Nobelprijswinnaars op dit gebied brengen.
Naast al deze Nobelprijswinnaars is Israël tevens wereldleider in innovatie.
Daartegenover staat dat de Arabisch/ islamitische wereld (met ca 1.2 miljard moslims.) minder dan 1 procent van het totale aantal beoefenaars van wetenschap leveren.
 
Heb je informatie, nieuws, aanvullingen :
mail : hofmanclan@solcon.nl